PRIVACY


PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheid, zoals b.v. ons social media profiel (hierna “onlineaanbod” genoemd). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, zoals b.v. “verwerking” of “verwerkingsverantwoordelijke” verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

 • SECOLINO Deutschland GmbH
 • Zeppelinstraße 8a
 • 38446 Wolfsburg

 

 

 • Bedrijfsleider: 
 • Sebastiano Testa
 • Thomas Schmidt

 

Gegevenstypes die verwerkt worden

 • Bestandsgegevens (b.v. namen, adressen)
 • Contactgegevens (b.v. e-mail, telefoonnummers)
 • Inhoudsgegevens (b.v. tekstinvoer, foto’s, video’s)
 • Gebruiksgegevens (b.v. bezochte websites, inhoudsvoorkeuren, bezoektijden)
 • Meta- /communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 

Categorieën van betrokkenen personen

Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna worden betrokkenen ook “gebruikers” genoemd).

 

Doel van de verwerking

 • Het ter beschikking stellen van het onlineaanbod, zijn functies en inhoud
 • Het beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Bereikmeting/marketing

 

Gebruikte terminologie

“Persoonsgegevens” is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon aangeduid die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door er een identificator aan toe te wijzen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online kenmerk (b.v . cookie) of een of meer speciale kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische , economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken.

“Verwerking” is elke procedure die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens. De term is veelomvattend en gaat praktisch over elke omgang met gegevens.

“Pseudonimisering” is de verwerking van persoonsgegevens op een manier dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet langer aan een specifiek betrokkene kunnen worden toegewezen, tenzij deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

“Profilering” is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als doel deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten betreffende werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. De natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of anderen worden geacht “verantwoordelijk” te zijn.

“Verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt.

“Verwerker” een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke vaststelt.

 

Wettelijke basis

Overeenkomstig art. 13 AVG informeren wij u over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. In zoverre de wettelijke basis niet wordt vermeld in de privacyverklaring, is het volgende van toepassing: de wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, par. 1, punt a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om onze diensten en contractuele maatregelen uit te voeren en ook om vragen te beantwoorden, is art. 6, par. 1, punt b AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is art. 6, par. 1, punt c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te behartigen is art. 6, par. 1, punt f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6 par. 1 lit. d AVG als wettelijke basis.

 

Veiligheidsmaatregelen

Overeenkomstig art. 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals hun toegang, invoer, doorgifte, het waarborgen van beschikbaarheid en scheiding. Bovendien hebben we procedures opgesteld die het uitoefenen van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en het in actie komen tegen gegevensbedreigingen waarborgen. Verder houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of keuze van hardware, software en procedures, overeenkomstig het principe van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 AVG).

 

Samenwerking met verwerkers en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of hen anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (b.v. als gegevens aan derden worden doorgegeven, zoals aan betalingsdienstaanbieders, wat conform Art. 6 par.1 punt b AVG vereist is om het contract uit te voeren), uw toestemming, een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld als gebruik gemaakt wordt van vertegenwoordigers, webhosts, enz.). Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, dan gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

 

Overdracht naar derde landen

Verwerken wij gegevens in een derde land (dus buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of gebeurt dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als het gaat om onze (pre)-contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken in het kader van de bijzondere vereisten van artikel 44 ev AVG. D.w.z. verwerking gebeurt b.v. op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijv. voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).

 

Rechten van betrokkenen

 • U hebt het recht om bevestiging te verkrijgen over de verwerking van de relevante gegevens en op informatie over deze gegevens, evenals overige informatie en een kopie van de gegevens conform art. 15 AVG.
 • U hebt dienovereenkomstig art.16 AVG het recht om vervollediging van de gegevens over u of rectificatie van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • In overeenstemming met art. 17 AVG hebt u het recht om te eisen dat relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, overeenkomstig art. 18 AVG, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
 • U hebt het recht om te eisen dat u de gegevens ontvangt die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt, overeenkomstig art. 20 AVG en om te eisen dat deze worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken.
 • U hebt ook conform art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw toestemming in te trekken conform art. 7 par. 3 AVG, ingaande vanaf het moment van intrekking.

 

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 AVG. Dit bezwaar geldt met name voor verwerking voor direct marketingdoeleinden.

 

Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing

“Cookies” zijn kleine bestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen. Op een cookie kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of ook na zijn bezoek aan een onlinedienst. Tijdelijke cookies, of “sessie-cookies” of “transiënte cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlinedienst verlaat en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan b.v. de inhoud van een winkelwagentje in een onlinewinkel of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies die ” permanent” of “persistent” genoemd worden blijven bewaard, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan b.v. de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen weer bezoekt. Ook kunnen in zo’n cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die voor bereikmeting of marketingdoeleinden gebruikt worden. “Third -party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan degene die verantwoordelijk is voor het beheer van de onlinedienst (maar als het alleen zijn cookies zijn, worden ze “first party cookies” genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken. Uitleg hierover vindt u in onze privacy verklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, vragen we hen om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser verwijderd worden. Het blokkeren van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze onlinedienst.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/.

Verder kan het opslaan van cookies worden geblokkeerd door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van deze onlinedienst kunt gebruiken.

 

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 AVG verwijderd of in beperkte mate verwerkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze privacyverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en als verwijdering conform de wettelijke bewaarplicht gebeurt. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt b.v. voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland worden gegevens hoofdzakelijk voor 10 jaar opgeslagen conform §§ 147 par. 1 AO, 257 par. 1 punt 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, documentatie, statusrapporten, boekhoudkundige gegevens, handelsboeken, voor de belasting relevante documenten, enz.) en 6 jaar conform § 257 par. 1, punt 2 en 3, par. 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens wettelijke bepalingen in Oostenrijk worden gegevens hoofdzakelijk gedurende 7 jaar opgeslagen conform § 132 par.1 BAO (boekhoudkundige documenten, bonnen/facturen, rekeningen, kwitanties, commerciële documenten, lijst van inkomsten en uitgaven, enz.), voor 22 jaar in verband met onroerend goed en 10 jaar voor documenten betreffende elektronische diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die worden geleverd aan mensen die geen ondernemers zijn in EU-lidstaten en waarvoor gebruik wordt gemaakt van het mini-one-stop-shop ( MOSS).

 

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, evenals de organisatie van ons bedrijf, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals b.v. archiveren. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De wettelijk basis voor deze verwerking is artikel 6, par. 1, punt c. AVG, art. 6 par. 1, punt f. AVG. Klanten, belanghebbenden, zakenpartners en websitebezoekers krijgen met deze verwerking te maken. Het doel en het belang dat wij hebben bij de verwerking ligt op het terrein van administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. werkzaamheden die onze bedrijfsactiviteiten draaiende houden en de uitvoering van onze taken en dienstverlening. Het verwijderen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die voor deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

We maken gegevens bekend of verzenden deze naar de financiële administratie, adviseurs, zoals b.v. belastingadviseurs of accountants, evenals andere factureringsbedrijven en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakenpartners, b.v. voor contact in de toekomst. Deze voornamelijk bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij in principe permanent op.

Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), wordt de gebruikersinformatie voor het verwerken van de contactaanvraag en de afwikkeling ervan conform art. 6 par. 1, punt b (in het kader van contractuele/pre-contractuele relaties), art. 6, par. 1, punt f. (andere verzoeken) AVG verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer-Relationship-Management System (“CRM System”) of vergelijkbare informatiemanagementsoftware.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer van nut zijn. We controleren elke twee jaar of dit nog het geval is; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

 

Hosting en e-mailverzending

Met de hostingservices bieden we de volgende diensten aan: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we inzetten voor het uitvoeren van dit onlineaanbod.

Hierbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige levering van dit onlineaanbod conform art. 6 par. 1, punt f AVG in combinatie met art. 28 AVG (afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst).

 

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website zijn ingevoerd (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com /terms?hl=de .

VERDERE
INFORMATIE